תקנון ותנאי שימוש קיפר-קי ישראל

כללי

1. המבצע פעולה באתר וכל הרוכש את שירותים מאת קיפר-קי (להלן: "המשתמש") מצהיר ומתחייב, כי הוראות תקנון זה ידועות וברורות לו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג' הקשור אליו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין כנגד הנהלת קיפר-קי ובעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם (להלן: "מפעילי השירות") עקב פעולתם בהתאם לתקנון זה.

2.השירות הינו כמפורט להלן:

   2.1. הענקת מוצר מחזיק המפתחות ושירות עזר הנועד לסייע בהשבת צרור המפתחות במידה ונמצאו ואינו מתיימר להוות מוצר השומר על צרור המפתחות מכל נזק ו/או אובדן או תחליף לרכישת ביטוח מגורם מקצועי ו/או אחר מוסמך, בנסיבות כל עניין.

   2.2. סיוע במסירת צרור מפתחות שנמצא, מהמוצא לבעל צרור המפתחות.

3. השירות ניתן 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה, פרט ליום כיפור. בערב יום כיפור לא יינתנו שירותים החל מ- 5 שעות לפני כניסתו והשירות יחודש לאחר 5 שעות ממועד יציאתו.

תנאי שימוש ורכישה

1. תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויות וחובות המשתמש בעת השימוש באתר ובשירות ופועל יוצא מכך. תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין הנהלת קיפר-קי.

2. זכות השימוש באתר ובכל שירות שמספקת הנהלת קיפר-קי (להלן: "השירות") וכן זכות השימוש בכל מידע המופיע באתר אף שהשימוש בו אינו כרוך בתשלום (להלן: "המידע") תהא אך ורק לאחר שהמשתמש אישר וקיבל על עצמו תנאי תקנון זה. השימוש בדוגמת מסמך ו/או השימוש בדוגמת טופס ייקראו יחדיו להלן: "השירותים".

3. זכות שימוש בכל השירותים שמספקת הנהלת קיפר-קי הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. מובהר בזאת, כי חל איסור מוחלט על כל שימוש במידע להפצה ו/או שכפול ו/או העתקה ו/או פרסום אלא אם ניתן הסכמה מפורשת מראש ובכתב לכך מאת מפעילי השירות.

4. האתר יספק את השירות למשתמש בתחומי מדינת ישראל וכפי שצוין על ידי האתר בהזמנה – בתנאי שהמוצר הנבחר מצוי במלאי וכן בתנאי שבבעלות המשתמש כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצע המשתמש.

5. שעות פעילות קיפרקי – בימים א-ה  בין השעות 8:00-00:00 וביום ו' וערבי חג בין השעות 8:00-13:00 ביתר הימים והשעות פרט ליום כיפור יינתן מענה במקרים דחופים בלבד.

6. זמן אספקה משוער בעת רכישה יהא כ- 21 ימי עסקים לאחר אישור ההזמנה בחברת כרטיסי האשראי ובכפוף לשינויים בזמני המשלוח של חברת דואר ישראל.

7. אם אין באפשרות הנהלת האתר לספק את המוצר המוזמן מכל סיבה שהיא למרות שהוא מופיע באתר, או שחברת כרטיס האשראי לא אישרה את חיוב המזמין, לא תהיה הנהלת האתר חייבת לספק את המוצר המוזמן. במקרה זה תמנע הנהלת האתר מחיוב כרטיס האשראי, אשר פרטיו נמסרו לחיוב.

8. בעת מציאת צרור המפתחות ע"י צד ג'- המוצא, הנהלת קיפר-קי תעמיד לרשות המשתמש סיוע במסירת צרור מפתחות שנמצא, מהמוצא לבעל צרור המפתחות- המשתמש, וזאת באמצעות שיתוף פעולה שקיים בין הנהלת קיפר-קי לבין שליחים, חברות שליחויות, שירותי מוניות ועוד.  הסיוע הנ"ל כרוך בהשתתפות עצמית של המשתמש בסך 50% מעלות הסיוע שמעמידה הנהלת קיפר-קי לרשות המשתמש.

9. הנהלת קיפר-קי אינה מתחייבת לזמני הגעה כלשהם להשבת צרור המפתחות מהמוצא למשתמש וזמני הגעה אלו תלויים בין היתר במיקומם של המוצא ובעל המפתחות ובעומסים בכביש.

10. המשתמש יכול לקבל את המפתחות מהמוצא בכל דרך שיבחר, לא באמצעות הסיוע שמספקת הנהלת קיפר-קי ובלבד שכלל העלויות והטיפול יהיו על חשבונו ובאחריותו הבלעדית, בכפוף לאישור והסכמת הנהלת קיפר-קי.

11. הנהלת קיפר-קי לא תמסור פרטים של בעל המפתחות למוצא רק באישור המוצא ובכפוף להחלטת הנהלת קיפר-קי.

12. השירות יינתן בכל הארץ, למעט שטחים שאינן בשליטה ישראלית וכן בשטחים העלולים לסכן את בטיחותו של נותן השירות ו/או מי מטעמו, על פי שיקול דעתו הבלעדי של נותן השירות ו/או מי מטעמו או על פי הנחיות רשויות הביטחון.

13. השירות כולל סיוע בהשבת המפתחות מהמוצא למשתמש עד לפעמיים בשנה. בכל שימוש בסיוע זה מעבר לפעמיים בשנה יחויב המשתמש בהוצאות הטיפול ודמי המשלוח במלואם.

14. כל שינוי פרט כלשהו בשירות, לרבות קבלני משנה ששוכרים מפעילי השירות, עיצוב המוצר, שעות פעילות, עלות המנוי למשתמש וכדומה, הינם בסמכותם הבלעדית של מפעילי השירות ויהיו נתונים לשינויים מעת לעת לפי צרכי מפעילי השירות בלבד ואין המשתמש יוכל לבוא בטענה ו/או תביעה כלשהי כלפי מפעילי השירות.

15. כל שינוי פרט כלשהו בפרטי המשתמש, לרבות פרטים אישיים, כתובת, התחייבויות כלפי צד ג', פרטי אשראי וכדומה, מחייב עדכון מפעילי השירות ע"י המשתמש והינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש ואין המשתמש יוכל לבוא בטענה ו/או תביעה כלשהי כלפי מפעילי השירות.

16. המשתמש רשאי להפסיק את חידוש המנוי שלו ובלבד שיודיע על כך בכתב עד 14 ימי עסקים מיום חידוש השירותים. במידה והמשתמש ביטל את השירות וצרור המפתחות שלו נמצא ע"י צד ג' הנהלת קיפר-קי תהיה פטורה מכל חבות כלפי המשתמש לרבות מסירת פרטי המוצא, מיקום הימצאות האבידה וכדומה אלא אם יוחלט אחרת ע"י נותני השירות ובכל מקרה מתן השירות לפנים משורת הדין יהיה כרוך בעלות לשיקולם של נותני השירות.

17. הנהלת קיפר-קי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירותים בכל זמן ולפי שיקול דעתה בלבד.

18. כל שימוש לרעה במידע שבאתר או בשירותים שמספקת הנהלת קיפר-קי וכן כל שכפול מידע ו/או מוצר חלקו או כולו יהווה הפרה של ההסכם ועילה לנקיטת הליכים בערכאות משפטיות.

כתב ויתור והגבלת אחריות

1. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא יראה בכל השירותים הניתנים באמצעות אתר זה ו/או הנהלת קיפר-קי ו\או גורם מטעמה, משום יעוץ מקצועי ו/ או תחליף לרכישת פוליסת ביטוח – אלא ככלי הנועד להקלה ולסיוע בלבד.

2. המשתמש מצהיר ומתחייב, כי ידוע לו שהמידע והשירות באתר אינם כוללים ייעוץ כלשהו מתחומים הקשורים קשר הדוק בעולם המשפט, הביטוח, שכפול מפתחות, רכב, אבטחה, חבות אישית, כשרות משפטית וכדומה וכי אלו חיוניים בכל מקרה על פי נסיבותיו.

3. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מבין ומקבל כי הענקת השירותים הינם שירותי עזר אשר נועדו להקל על מציאת צרור המפתחות בלבד ואינם מתיימרים להוות שירותים השומרים על צרור המפתחות מכל נזק ו/או אובדן או תחליף לרכישת ביטוח מגורם מקצועי ו/או אחר מוסמך.  על כן, הנהלת קיפר-קי אינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ע"י שימוש בשירות ו/או ע"י כל גורם מטעמה במישרין או בעקיפין.

פרטים אישיים

1. מפעילי השירות יימנעו ככל האפשר ממסירת פרטי המשתמש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש באתר ו\או בשירות. במקרה זה רשאים מפעילי השירות למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

2. מפעילי השירות רשאים להשתמש בפרטי המשתמש לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה לו וכן ליצירת קשר עמו והתאמת השירותים לצרכיו והעדפותיו האישיות. מפעילי השירות לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות את הגולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך ויאשר זאת בעת הרכישה.

3. המשתמש נותן בזאת מפורשות את הסכמתו למפעילי השירות, כנדרש עפ"י חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לעשות כל שימוש בפרטיו כחלק ממאגר הנתונים שלה ובין היתר לצורך פרסום מוצריה באמצעות פניה ישירה למשתמש, בין אם באמצעות דוא"ל, הודעות SMS ובין בכל דרך. פרטי המשתמש יוצאו ממאגר הנתונים של הנהלת האתר היה והמשתמש יחפוץ בכך והודיע על כך להנהלת האתר באופן רשמי.

הזמנת השירות באתר

1. כדי להזמין את השירות באתר, על המשתמש להזין את כל הפרטים כמפורט וכנדרש ובאחריותו לוודא כי כל הפרטים הוזנו כראוי ללא טעויות.

2. המחירים באתר הינם עבור שירות לשנה והמנוי מתחדש אוטומטית בכל שנה אלא אם מצוין אחרת או הודיע הלקוח מראש על רצונו לסיים את ההתקשרות.

3. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית ועוולה אזרחית והנהלת האתר מחזיקה את כתובת ה – IP של המחשב ששלח את ההזמנה. בעל המחשב ממנו בוצעה ההזמנה, אחראי לכל נזק ו/או הוצאה שתגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו עקב כך.

4. המשתמש יהא רשאי לבטל את הרכישה עד 14 ימים מיום הרכישה. ביטול הרכישה יהיה בכפוף לתשלום דמי הטיפול והמשלוח. בכל ביטול לאחר 14 ימים אלו לא יוחזר כסף בעד ביטול הרכישה מכל טענה. לא יתקבלו ביטולים ולא יהיו החזרים כספיים מסיבות שאינן קשורות בבעיות טכניות.

אחריות

1. מפעילי השירות אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי כל משתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג' הקשור אליו, אשר השתמש בשירות המופץ ע"י הנהלת קיפר-קי. כל העושה שימוש בשירות זה מצהיר כי הוא נושא באחריות אישית לשימוש בו. מבלי לגרוע באמור, מובהר ומודגש בזאת, כי מפעילי השירות לא יישאו באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו והמשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ובמידע באתר.

2. המוצר המסופק ע"י הנהלת קיפר-קי מיועד לשימוש מגיל 6 ומעלה ויש להרחיקו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל זה. מפעילי השירות אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי כל משתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג' הקשור אליו, אשר השתמש במוצר המופץ ע"י הנהלת קיפר-קי. כל העושה שימוש במוצר מצהיר כי הוא נושא באחריות אישית לשימוש בו. מבלי לגרוע באמור, מובהר ומודגש בזאת, כי מפעילי השירות לא יישאו באחריות להתאמת המוצר לצורכי המשתמש ו/או למטרותיו והמשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש במוצר.

3. מפעילי השירות יסיימו את מחויבותם כלפי המשתמש עם קבלת הודעה בכתב על רצון המשתמש לסיים את ההתקשרות ובכפוף לסעיף 11 ב"תנאי שימוש ורכישה".

4. בעת רישומך לשירות הינך מאשר העברת דו-כיווניות בין קיפר-קי למוקד שירות הלקוחות ולגורם המבצע את המשלוח, של פרטים הנחוצים לשם מתן שירות זה בלבד.

5. מפעילי השירות לא יישאו באחריות כלפי המשתמש בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שהנהלת קיפר-קי פעלה בהתאם לפרטים שסופקו לה.

6. השימוש באתר ובשירותים ניתנים לשימוש כמו שהם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי השירות בגין תכונות האתר והשירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכים ולדרישות.

7. מובהר בזאת, כי השירותים הניתנים אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי כלשהו.

תנאים נוספים

1. מפעילי השירות שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר על פי שיקול דעתם.

2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת הנהלת האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום הזמנת ו/או אספקת השירות באופן מלא או חלקי ו/או שלא בהתאם למועדים שנדרשו ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או האספקה אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת ו/או אספקת השירות, רשאים מפעילי השירות להודיע על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.

3. מבלי לגרוע באמור לעיל מפעילי השירות אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע ו/או שירותים ו/או תכנים ו/או מסמכים המופיעים ו/או הנמכרים באתר לרבות בגין שימוש ו/או הסתמכות של צדדים שלישיים.

4. מפעילי השירות רשאים לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. מפעילי השירות יפרסמו את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה ממועד פרסומם.

5. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.